📻 รายการอุ่นใจ เรื่องตามลำดับ (1-39)

 

เรื่องที่ 1 พระเจ้า (ปฐมกาล 1:1)

 

เรื่องที่ 2 พระคัมภีร์ (2 ทิโมธี 3:16-17)

 

เรื่องที่ 3 พระเจ้าสร้างทูตสวรรค์ (อิสยาห์ 14:12-17, โยบ 38:4-7)

 

เรื่องที่ 4 พระเจ้าสร้างโลก (ปฐมกาล 1:1-25)

 

เรื่องที่ 5 พระเจ้าสร้างมนุษย์ (ปฐมกาล 1:26-31, 2:1-24)

 

เรื่องที่ 6 ความบาป (ปฐมกาล 3)

 

เรื่องที่ 7 คาอิน-อาเบล (ปฐมกาล 4:1-16, 5:3-4)

 

เรื่องที่ 8 โนอาห์ (ปฐมกาล 6-9)

 

เรื่องที่ 9 หอบาเบล (ปฐมกาล 9:1, 11:1-9)

 

เรื่องที่ 10 อับราฮัม (ปฐมกาล 12:1-9)

 

เรื่องที่ 11  อิสอัค (ปฐมกาล 21:1-3, 22:1-19)

 

เรื่องที่ 12  ยาโคบ (ปฐมกาล 25:19-34, 27, 28)

 

เรื่องที่ 13  โยเซฟ (ปฐมกาล 37, 39-46)

 

เรื่องที่ 14  พระเจ้าเรียกโมเสส (อพยพ 1-4)

 

เรื่องที่ 15  เทศกาลปัสกา (อพยพ 7-12)

 

เรื่องที่ 16  ทะเลแดง (อพยพ 14)

 

เรื่องที่ 17  มานา (อพยพ 16:1-36, 17:1-17)

 

เรื่องที่ 18  บัญญัติ 10 ประการ (อพยพ 20:1-21)

 

เรื่องที่ 19 เต็นท์พลับพลา-เครื่องบูชา (อพยพ 25:1-9, 40:17-38)

 

เรื่องที่ 20  สายลับ 12 คน (กันดารวิถี 13-14)

 

เรื่องที่ 21  งูทองสัมฤทธิ์ (กันดารวิถี 21:4-9)

 

เรื่องที่ 22  ข้ามแม่น้ำจอแดน (โยชูวา 3-4)

 

เรื่องที่ 23  คำพยากรณ์ (อิสยาห์ 9:6-7, เพลงสดุดี 22:14-18)

 

เรื่องที่ 24  กำเนิดพระเยซู (ลูกา 1:26-38, 2:1-20)

 

เรื่องที่ 25  พระเยซูรับบัพติศมา (ลูกา 3:1-22)

 

เรื่องที่ 26  สาวก 12 คน (ลูกา 5:1-11, 6:12-16, มัทธิว 4:23-25)

 

เรื่องที่ 27  พระเยซูรักษาคนง่อย (มาระโก 2:1-12)

 

เรื่องที่ 28 พระเยซูมีอำนาจเหนือธรรมชาติ (มาระโก 4:35-41)

 

เรื่องที่ 29  พระเยซูมีอำนาจเหนือผี (มาระโก 5:1-20)

 

เรื่องที่ 30  เลี้ยงคน 5,000 คน (มัทธิว 14:13-21)

 

เรื่องที่ 31  พระเยซูมีอำนาจเหนือความตาย (ยอนห์ 11:1-44)

 

เรื่องที่ 32  เศรษฐีกับลาซารัส (ลูกา 16:19-31)

 

เรื่องที่ 33  อาหารมื้อสุดท้าย (มัทธิว 26:2-29)

 

เรื่องที่ 34  พระเยซูถูกจับ (ยอนห์ 18:1-19:16)

 

เรื่องที่ 35  พระเยซูถูกตรึงที่กางเขน (มัทธิว 26:47, 27:1-66)

 

เรื่องที่ 36  พระเยซูฟื้นจากความตาย (ลูกา 24:1-50)

 

เรื่องที่ 37  พระเยซูขึ้นสู่สวรรค์ (กิจการ 1:3-14, มัทธิว 28:18-20)

 

เรื่องที่ 38  พระวิญญาณบริสุทธิ์ (กิจการ 2:1-21)

 

เรื่องที่ 39  การเสด็จมาครั้งที่ 2 (ยอนห์ 14:1-6, วิวรณ์  20:11-15)

 

Comments are closed.

  • ข้อพระคัมภีร์วันนี้