เรื่องชีวิตสาวก

1

เรื่องที่ 1 สาวกกับความบริสุทธิ์ (ลูกา 15:11-32)

 

2

เรื่องที่ 2 สาวกกับความบริสุทธิ์ (ยอห์น 2:13-17) มาระโก 11:15-17

 

3

เรื่องที่ 3 สาวกกับความบริสุทธิ์ (ปฐมกาล 9:18-29)

 

4

เรื่องที่ 4 สาวกกับความบริสุทธิ์ (ลูกา 19:1-10)

 

5

เรื่องที่ 5 สาวกกับความบริสุทธิ์ (มัทธิว 9:9-13)

 

6

เรื่องที่ 6 สาวกกับความบริสุทธิ์ (กิจการ 5:1-11)

 

7

เรื่องที่ 7 สาวกกับความบริสุทธิ์ (มัทธิว 25:1-13)

 

8

เรื่องที่ 8 สาวกกับความบริสุทธิ์ (มัทธิว 5:13-16)

 

9

เรื่องที่ 9 สาวกกับความบริสุทธิ์ (ปฐมกาล 39:1-23)

 

10

เรื่องที่ 10 สาวกกับความรัก (ลูกา 10:25-37)

 

11

เรื่องที่ 11 สาวกกับความรัก (มัทธิว 25:31-46)

 

41

เรื่องที่ 12 สาวกกับความรักและการพิพากษา (ยอห์น 8:2-11)

 

13

เรื่องที่ 13 สาวกกับความรัก (ลูกา 7:36-50)

 

14

เรื่องที่ 14 สาวกกับความรัก (ยอห์น 21:3-19)

 

15

เรื่องที่ 15 สาวกกับความเชื่อ (1 ซามูเอล 13:19-23, 14:1-23)

 

16

เรื่องที่ 16 สาวกกับความเชื่อ (โยชูวา 6:1-21)

 

17

เรื่องที่ 17 สาวกกับความเชื่อ (โยบ 1:1-22,2:1-10,42:12)

 

18

เรื่องที่ 18 สาวกกับการถ่อมใจและการอธิฐาน (ลูกา 18:9-14)

 

19

เรื่องที่ 19 สาวกกับการถ่อมใจ (ยอห์น 13:1-20)

 

20

เรื่องที่ 20 สาวกกับการถ่อมใจ (ดาเนียล 4:28-37)

 

21

เรื่องที่ 21 สาวกกับการรับใช้ (ลูกา 4:38-39)

 

22

เรื่องที่ 22 สาวกกับการรับใช้และการเชื่อฟัง (ลูกา 10:38-42)

 

23

เรื่องที่ 23 สาวกกับการรับใช้ (ปฐมกาล 18:1-8)

 

24

เรื่องที่ 24 สาวกกับการรับใช้ (มัทธิว 25:14-30)

 

25

เรื่องที่ 25 สาวก 12 คน ในการรับใช้ (ลูกา 9:1-6)

 

26

เรื่องที่ 26 สาวก 70 คน ในการรับใช้ (ลูกา 10:1-20)

 

27

เรื่องที่ 27 สาวกกับการรับใช้ (ยอห์น 12:1-8)

 

28

เรื่องที่ 28 สาวกกับการรับใช้ (ยากอบ 2:14-20)

 

29

เรื่องที่ 29 สาวกกับการกดขี่ข่มเหง (ดาเนียล 3:1-30)

 

31

เรื่องที่ 30 สาวกกับการกดขี่ข่มเหง (กิจการ 3:1-26, 4:1-22)

 

32

เรื่องที่ 31 สาวกกับการกดขี่ข่มเหง (กิจการ 5:17-42)

 

33

เรื่องที่ 32 สาวกกับการกดขี่ข่มเหง (กิจการ 6:8-7:60)

 

34

เรื่องที่ 33 สาวกกับการกดขี่ข่มเหง (กิจการ 12:1-24)

 

35

เรื่องที่ 34 สาวกกับการกดขี่ข่มเหง (กิจการ 16:13-40)

 

36

เรื่องที่ 35 สาวกกับการกดขี่ข่มเหง (ลูกา 23:33-56)

 

37

เรื่องที่ 36 สาวกกับการให้อภัย (ปฐมกาล 45:1-28)

 

38

เรื่องที่ 37 สาวกกับการให้อภัยซึ่งกันและกัน (มัทธิว 18:21-35)

 

39

เรื่องที่ 38 สาวกกับการช่วยเหลือเพื่อน (ลูกา 5:17-26)

 

40

เรื่องที่ 39 สาวกกับการรู้จักพระคุณ (ลูกา 17:11-19)

 

42

เรื่องที่ 40 สาวกกับครอบครัว (ปฐมกาล 2:18-25)

 

43

เรื่องที่ 41 สาวกกับครอบครัว (1 พงศ์กษัตริย์ 3:16-28)

 

44

เรื่องที่ 42 สาวกกับครอบครัว (มัทธิว 21:28-32)

 

45

เรื่องที่ 43 สาวกกับการติดสนิทกับพระเยซู (ยอห์น 15:1-8)

 

47

เรื่องที่ 44 สาวกกับการเชื่อฟัง (มัทธิว 7:24-29, ยากอบ 1:22-25)

 

48

เรื่องที่ 45 สาวกกับการเชื่อฟัง (ลูกา 5:1-11)

 

49

เรื่องที่ 46 สาวกกับการเชื่อฟังและทำตาม (โยชูวา 6:1-21)

 

50

เรื่องที่ 47 สาวกกับการเชื่อฟังเสียงพระเยซู (มัทธิว 13:1-9)

 

51

เรื่องที่ 48 สาวกกับการอธิฐาน (โยชูวา 10:1-14)

 

52

เรื่องที่ 49 สาวกกับการอธิฐาน (อพยพ 17:8-13)

 

53

เรื่องที่ 50 สาวกกับการอธิฐาน (2 พงศ์กษัตริย์ 20:1-11)

 

54

เรื่องที่ 51 สาวกกับการอธิฐานและการกดขี่ข่มเหง (ดาเนียล 6:1-28)

 

55

เรื่องที่ 52 สาวกกับการอธิฐาน (ลูกา 18:1-8)

 

56

เรื่องที่ 53 สาวกกับการอธิฐาน (ลูกา 11:5-13)

 

57

เรื่องที่ 54 สาวกกับการอธิฐาน (มัทธิว 26:36-46)

 

59

เรื่องที่ 55 สาวกกับการอธิฐาน (มัทธิว 7:7-12)

 

60

เรื่องที่ 56 สาวกกับพระมหาบัญชา (มัทธิว 28:18-19), กิจการ 1:8

 

61

เรื่องที่ 57 สาวกกับพระมหาบัญชา (ลูกา 15:1-7)

 

62

เรื่องที่ 58 สาวกกับพระมหาบัญชา (ลูกา 15:8-10)

 

63

เรื่องที่ 59 สาวกกับพระมหาบัญชา (โยนาห์ 1-4)

 

64

เรื่องที่ 60 สาวกกับทรัพย์สมบัติ (ลูกา 4:1-15)

 

65

เรื่องที่ 61 สาวกกับทรัพย์สมบัติ (ลูกา 12:13-21)

 

66

เรื่องที่ 62 สาวกกับทรัพย์สมบัติ (มัทธิว 2:1-12)

 

67

 

เรื่องที่ 63 สาวกกับเงินทอง (มาระโก 12:41-44)

 

68

เรื่องที่ 64 สาวกกับเงินทอง (โยชูวา 7:1-26)

 

69

เรื่องที่ 65 สาวกกับเงินทอง (2 พงศ์กษัตริย์ 5:15-27)

 

70

เรื่องที่ 66 สาวกกับเงินทอง (กันดารวิถี 22:1-41)

Comments are closed.

  • ข้อพระคัมภีร์วันนี้